Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

По вина на феновете строежът на Колежа се оскъпил с 6 194 322,32 лв. с ДДС, това показват документите

На многолюдния фенски протест пред паметника на Съединението, преминал в шествие по улиците на града, имаше разпънат огромен транспарант "Колежа или смърт!". „Топчето пукна!“, „Зико, гърмиш“ пишеше на други плакати. Кметът на Пловдив Здравко Димитров отвърна на бултрасите.
Преработката на първоначалния проект за стадион "Христо Ботев" е станало по настояване на привържениците на „Ботев“ и това е довело до оскъпяване на строителството с 6 194 322,32 лв. с ДДС. Това обяви кметът на Пловдив Здравко Димитров в официално писмо до председателя на Общинския съвет Александър Държиков. Документът всъщност е предложение за осигуряване на допълнителни финансови средства за цялостното завършване на съоръжението.
Според Зико след многократно провеждани срещи с феновете на отбора се приемат няколко техни предложения, а именно:
1. Да се смени секторът за гости - от Б във В;
2. Съблекалните и други технически помещения да се преместят от сектор А в сектор В.
Това пък довело до необходимостта от препроектиране на първоначалния проект. В резултат на това и в отговор на действащите нормативни наредби се променят основни строителни материали, което води до увеличаване на бюджета по проекта, твърди кметът.
На предстоящата на 9 февруари сесия съветниците ще трябва да решат дали да приемат предложението за отпускане на 22 554 195.00 лв. с ДДС. Тази сума да бъде разсрочена за разплащане от страна на Община Пловдив, без дължими лихви от страна на възложителя, както следва:
2023 година - 8,5 млн. лв.2024 година - 8,5 млн. лв.2025 година - 5 554 195.00 лв.
Публикуваме без редакторска намеса официалното предложение на кмета Здравко Димитров:
Относно: Осигуряване на финансови средства за завършване на обект: "Изпълнение на строеж, част от общинската спортна инфраструктура - стадион "Христо Ботев“ в гр. Пловдив.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Строежът на стадион "Христо Ботев“ е започнал през 2014 година, като към онзи момент има одобрен идеен проект и издадено разрешение за строеж. Същите са предадени на Община Пловдив. След направа на анализ на извършените СМР до този момент, на 27.07.2020 г. е публикувана обществена поръчка за "Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев“ - град Пловдив“.
Същата е проведена по реда на ЗОП чрез публично състезание, като за изпълнител на поръчката е избран ДЗЗД Колежа. На 09.12.2020 г. е сключен договор № 20ДГ924 за изпълнение между Община Пловдив, представлявана от г-н Пламен Райчев - зам.-кмет СИ и ДЗЗД Колежа, представлявано от Илиян Филипов. Договорът е на стойност 52 389 126,62 лв. с включен ДДС, съгласно ценово предложение.
Съгласно условие от обществената поръчка, предвид осигуреното финансиране на стойност 25 млн.лв., изпълнителят дава финансов план за разходване на тези средства, така, че обектът да бъде въведен на етапи в експлоатация, за да може да се провеждат футболни срещи от национални първенства. За тази сума планът включва завършване на трибуни А и В и част от вертикалната планировка.
В процеса на подготовка на строителството, на изпълнената част от конструкцията от предишни изпълнители, се правят няколко обследвания на стоманобетонната конструкция и на ветровото натоварване на металната покривна конструкция.
След многократно провеждани срещи с феновете на отбора в процеса на работа обаче се приемат няколко техни предложения, а именно:
1. Да се смени сектора за гости - от Б във В;
2. Съблекалните и други технически помещения да се преместят от сектор А в сектор В.
Резултат от всичко това е необходимостта от препроектиране на първоначалния проект. В резултат на това и в отговор на действащите нормативни наредби се променят основни строителни материали, което води до увеличаване на бюджета по проекта.
В последствие Общински съвет Пловдив гласува решение за поемане на дълг от 12 млн. лв., 11 029 253,99 лв. от които ще увеличат стойността на наличния финансов ресурс по настоящия договор до 36 029 253,99 лв. с ДДС.(25 000 000+11 029 253,99)
Условно завършването на Стадион "Христо Ботев“ е разделен на 2 етапа.
Първи етап представлява завършване на всички конструкции; метални огради, парапети и ръкохватки; архитектурата, без фасадата на стадиона; ВиК, ОВК инсталации, част от ел инсталацията, врати и дограми, вертикална планировка. Общата стойност на първи етап е 41 387 953,45 лв. с ДДС.
До 31.01.2023г. са изпълнени СМР на стойност 28 980 087,06 лв. с ДДС.
До достигане на осигурения ресурс от 36 029 253,99 лв. остават за изпълнение СМР на стойност 7 049 166,93 лв. с ДДС.
Така за приключване на етапа и въвеждането му в експлоатация е необходимо да се осигурят останалите 5 358 699.46 лв. с ДДС.
Втори етап представлява изпълнението на архитектура в частта фасадна облицовка, цялата стоманена покривна конструкция, покритието на покривната конструкция и останалата част от електрическата част. Сумата, необходима за реализирането на този етап е 17 195 495,49 лв. с ДДС. Тази сума обаче се явява неосигурен финансов ресурс по договора.
Рекапитулация:
Първи етап: 41 387 953,45 лв. с ДДС;
Втори етап: 17 195 495,49 лв. с ДДС.
Общо: 58 583 448,94 лв. с ДДС
Сума по договора: 52 389 126,62 лв. с ДДС
Разлика: 6 194 322,32 лв. с ДДС, дължащи се на промените, наложени след извършеното препроектиране.
Към настоящия момент е необходимо да се осигури финансов ресурс за завършване на обекта: 16 359 873,00 лв. по договор и 6 194 322,00 лв. допълнително възникнали след препроектиране извън стойността на договора. Общо 22 554 195.00 лв. с ДДС.
След проведен разговор с Изпълнителя относно неосигурения финансов ресурс по договора е получено неговото съгласие да завърши обекта, като дължимите суми се разсрочат за разплащане от страна на Община Пловдив както следва:
2023 година - 8,5 млн. лв.
2024 година - 8,5 млн. лв.
2025 година - 5 554 195.00 лв.
без дължими лихви от страна на Възложителя.
Смятам, че предложението е в интерес на Община Пловдив и разсрочвайки плащането няма да се утежни общинския бюджет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет - Пловдив да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет Пловдив дава съгласието си за осигуряване на 22 554 195.00 лв. с ДДС, в това число 6 194 322 лв., допълнително възникнали след препроектиране извън стойността на договора;
Дава съгласие за осигуряване на средства в общинския бюджет за разсрочено плащане по години, без дължима лихва от страна на Възложителя, както следва:
2023 година - 8,5 млн. лв.
2024 година - 8,5 млн. лв.
2025 година - 5 554 195.00 лв.
Упълномощава кмета на Община Пловдив да сключи споразумение към договора относно разсрочването на дължимите плащания, без дължимост на лихви по тях и да извърши всички необходими правни и фактически действия по т. 1, т.2 и т. 3 от настоящото решение.
МОТИВИ:
Настоящото решение се приема на основание чл.17, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, както и предвид необходимостта от завършване на строителството на стадион "Христо ^ " говата цялост.
ВНОСИТЕЛ: ЗДРАВКО ДИМИТРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Съгласувал:
Пламен Райчев, Заместник-кмет "Строителство и инвестиции"
Величко Родопски, Заместник-кмет "Финанси и стопански дейности“

Публикувана на
02 Февруари 2023 година